חמישי 28.4.22Conditioning : AMRAP 3min

Max Pull Up

*Every Break 5 Burpees


AMRAP 4min

Max Ring/Bar Dips

*Every Break 100m Run


AMRAP 5min

Max KTB Swing

*Every Break 10 Burpees


AMRAP 6min

Max Goblet Squat

*Every Break 100m Run


AMRAP 7min

Max GHD Sit Up

*Every Break 15 Burpees


*Rest 2min Between AMRAP

 

Endurance 18:00 / 19:00 / 20:00

Emom 30min 1) 10 Burpees Pull Ups 2 ) 20 KTB Swings 3 ) 70M Shuttle Sprint 4 ) 20 Weight Sit Up

5 ) 50 Double Unders 6 ) Rest