שישי 10.12.2021

Strength Emom 4min 5 Clean Pull *Rest 2min* E2MOM 10min 2 Bear Complex *Bear Complex: 1 Power Clean 1 Front Squat 1 Push Press 1 Back Squat 1 BTN Push Press

Conditioning E3MOM 18nin 3 HSPU 6/4 cal 9 K2E 12 DB F.Squat *Add +1 Rep Each Round